گروه آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی در پایه دوم وسوم

نمونه سوال بنویسیم دوم دبستان

1)  كلمه درست داخل كمانك را انتخاب و دور آن خط بكش.

 الف:من دوباره به پرچم نگاه ( كردي- كردم – ديدم )

ب ) (تو- ما – آن ها ) پرنده ي كوچكي را ديديم.

2)  مرتب كن .

الف : راه – مي روم – باشد –آهسته – خوابيده – فاطمه  - اگر

ب : دارد – آدم هاي – خدا – را – دوست – راست گو

ج : تازه – مي توانم – خدايا – بخوانم – خوش حالم – كه – چيزهاي

د : برويد – شما – كتاب ها – مخصوص – بايد – سراغ – به خودتان – و مجله هاي

3)     جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

الف : به كسي كه سليقه دارد .............. مي گويند.

ب) به كسي كه نمي بيند ................... مي گويند.

ج) به چيزي كه ارزش دارد ................. مي گويند.

د) به كسي كه هنر ندارد ..................... مي گويند.

4)  معناي كلمات زير را بنويس.

 خوش حال :..............        نو : ...............    پروردگار :............  معلّم :..................

5)  چهار كلمه بنويس كه شكل (ه) در آن ها صداي ---- بدهد.

                                                                

6)  با كلمات زير جمله بسازيد.

پيشنهاد:

سپاسگزارم:

مهربان:

خطرناك:

تصميم:

7) سه كلمه ي (بهار ،فصل، گل ها) را در يك جمله به كار ببر.

 

8) چهار كلمه بنويس كه شكل ( ي) در آن ها صداي (آ) بدهد.

9)  جملات زير را كامل كن.

        كاش فاطمه زودتر .......................

        بچه خرگوش ها منتظر ....................

       خدايا به من كمك كن تا چيزها را ...................

10)هم معني كلمات زير را بنويس.

       تند :.............       زيبا :............... تلاش :................. آرام :............

                                                                    گل هاي عزيزم موفق باشيد.

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 20:1  توسط احمد محمدی  |